Gåvobrev

GÅVOBREV.NU

Gåvobrev.nu – Skriv ditt gåvobrev enkelt med vår tjänst!

I vår dagliga verksamhet på Thorlund Juristbyrå AB får vi ofta frågor om gåvobrev. Här ska vi redogöra för de vanligaste frågorna vad gäller gåva av fastighet och lös egendom. Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor. När du ska ge bort en gåva, såväl fast som lös egendom, behöver du inte längre betala någon gåvoskatt. Fortfarande finns dock krav som måste uppfyllas beroende på gåvans innehåll.

Vad är ett gåvobrev?

Ett gåvobrev är en skriftlig överlåtelsehandling där givaren även kan ange vilka villkor som gäller för gåvan. Den kan t ex utgöra mottagarens enskilda egendom eller vara förskott på arv. Ett gåvobrev kan vara obligatoriskt eller frivilligt beroende på om det är fast eller lös egendom det gäller. Gåvobrev ska undertecknas av både givare och gåvomottagare samt i förekommande fall bevittnas av två personer.

Ska du ge en fastighet som gåva?

Vid en gåva av fast egendom, det vill säga mark, ska gåvobrev som uppfyller lagens formkrav upprättas. Gåvobrevet är den överlåtelsehandling som ligger till grund för eventuella lån som kommer att upptas med fastigheten som säkerhet och för att mottagaren ska kunna ansöka om lagfart inom tre månader efter förvärvet.Gåva av fastighet

Gåvovillkor

I gåvobrevet kan en givare ställa villkor vilka dock inte får bli så omfattande att de inskränker på gåvomottagarens handlingsfrihet. Exempel på förekommande villkor är att gåvan utgör gåvomottagarens enskilda egendom, det vill säga att den inte ska ingå i en bodelning mellan mottagaren och dennes partner. Ett annat villkor kan vara att gåvan inte ska kunna överlåtas eller pantsättas. Finns villkoret att gåvan inte får utmätas och gåvomottagaren skulle komma på obestånd kommer fordringsägarna inte åt egendomen, inte ens genom ett betalningsföreläggande med åtföljande utmätningsförsök.

Ska gåvan utgöra förskott på arv?

Om gåvan inte ska vara förskott på arv måste detta framgå som ett villkor. Huvudregeln är annars att en gåva till en bröstarvinge (barn, barnbarn osv) räknas som förskott på arv och därmed avräknas från ett framtida arv. Vid gåvor till andra än bröstarvingar måste däremot gåvogivaren ange om gåvan ska räknas som förskott på arv.

Villkor om nyttjanderätt

Ett annat villkor som kan förekomma är att gåvogivaren kan ha viss nyttjanderätt till en fastighet som ges bort. Livstids nyttjanderätt är t ex vanlig när föräldrar ger sin fastighet till ett barn.

Undertecknande, bevittnande och samtycke

Gåvobrev för fast egendom måste undertecknas av både givare och mottagare för att var giltigt. Givarens underskrift måste även bevittnas av två vittnen. Om givaren är gift och fastigheten är giftorättsgods måste givarens make skriftligen samtycka till gåvan. Om fastigheten är enskild egendom men makarnas gemensamma bostad krävs även skriftligt samtycke från den andra maken. Är givaren sambo och fastigheten utgör deras gemensamma bostad måste ett skriftligt samtycke från givarens sambo framkomma i gåvobrevet. Kom ihåg att alltid kontakta berörd bank innan en belånad fastighet överlåtes.

Gåva mellan makar

Gåva mellan makar måste alltid registreras hos Skatteverket för att vara giltig och innan den make som mottagit fastigheten kan ansöka om lagfart eller på annat sätt använda sig av gåvobrevet

Ska du ge bort lös egendom?

Vid en gåva av lös egendom, till exempel bostadsrätter, värdepapper, aktier och pengar, smycken, bilar mm, krävs enligt lagen inget gåvobrev.

Varför skriva gåvobrev?

Gåvobrev är dock av betydelse om givaren vill att gåvan ska vara förknippad med vissa villkor. Ett gåvobrev kan då förebygga eventuella missförstånd eller feltolkningar. Ett gåvobrev kan också vara en trygghet för mottagaren för att kunna bevisa att gåvan har erhållits. Gåvor till bröstarvingar anses automatiskt vara förskott på arv. Om detta inte är givarens mening måste det tydligt framgå i gåvobrevet. Likaså om en penninggåva t ex ska utgöra enskild egendom, vara bunden till ett särskilt konto eller avsedd för ett viss ändamål. Om en givare vill ha nyttjanderätt till gåvan t ex en sommarstuga på ofri grund, även efter det att äganderätten har övergått till gåvotagaren, ska detta skrivas in i gåvobrevet. Ett annat förbehåll, som är relativt vanligt, är givaren i gåvobrevet uppger att gåvomottagaren inte får sälja gåvan utan givarens medgivande eller så länge denne är i livet.

Gåvobrev

Gåva av bostadsrätt

En bostadsrätt är en vanlig form av lös egendom som överlåtes med ett gåvobrev. Det är viktigt att då komma ihåg att gåvobrevet dessutom måste kombineras med ett godkänt inträde i bostadsrättsföreningen innan gåvan anses giltig. Om bostadsrätten utgör gemensam bostad måste även givarens make/sambo/registrerade partner ge sitt skriftliga samtycke för överlåtelsen i gåvobrevet. Det samma gäller om gåvan utgör giftorättsgods mellan makar.

Registrera gåva mellan makar

Observera att en gåva mellan makar alltid måste registreras hos Skatteverket för att vara giltig. Innan detta är gjort kan inte den make som mottagit gåvan ansöka om inträde i bostadsrättsföreningen eller på annat sätt använda sig av gåvobrevet.

Ladda Ner Alla Dokument Du behöver På Juridiska Dokument!